tisdag 15 april 2014

Inför 40 km gräns i tätorterna

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


 Idag är det 50 km på de flesta ställen på kommunens gator i tätorterna, på vissa gator körs det alldeles för fort trots att gupp och hinder satts upp.


Det är viktigt för säkerheten för våra kommuninvånare och särskilt för barnen att det är en lugn och trygg trafik på våra gator.


På många gator finns inte någon trottoarer utan man får gå på vägbanan vilket kan medföra stora risker om trafiken färdas för fort.


Det är också belagt att miljön blir bättre vid lägre farter.


Genom lugnare och säkrare trafikmiljö förbättras möjligheten att motivera till ökat cyklande och minskat bilåkande. Syftet med hastighetsöversynen är att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras i centrala delar samt i bostadsområden.


40 km har införts på många ställen, bland annat i hela Malmö stad, med stor framgång för både tryggheten och miljön samt för skadade i trafiken.


Utdrag ur Malmö stads undersökning:

Den främsta anledningen till att hela staden får 40 km/h är ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid jämförelser avseende trafikolyckor i området som fick 40 km/h i februari 2010 konstateras att antalet olyckor har minskat med 18 % sedan införandet. Sänkta hastigheter medför också ett jämnare kör mönster vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid. Bullernivåerna kommer också att påverkas positivt av en sänkt hastighet till 40 km/h från 50 km/h.


Med anledning härav yrkar jag

att:   Fullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram underlag för vilka gator som man kan iföra 40 km på.

 

att:  Verka för att 40 km gräns införs i tätorterna samt utreda lämliga åtgärder för att begränsa hastighetsöverträdelser i de fall det anses föreligga behov.

Torsås 2014-04

Moderaterna

Staffan Kromnow


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar