söndag 21 maj 2017

Ikväll har Moderaterna i Torsås haft sitt första valupptaktsmöte i Djursvik. En trevlig kväll med smörgåstårta och många bra idéer.

fredag 24 februari 2017

Inbjudan till årsmöte.

Särskilt inbjuden gäst Bo Frank, Moderaterna Växjö kommun

Söndagen den 12 mars kl 15:00

Plats: Stufvenäs Gästgiveri
Efter mötets avslutning bjuds på en lättare förtäring och vi behöver därför veta antalet som avser närvara vid måltiden.

Anmälan till Mona Magnusson 0486-332 14 eller mona.magnusson@torsas.se

Ev. motioner skall vara ordf Staffan Kromnow tillhanda senast 2017-03-02.

Adress: Ekesvägen 8, 385 51 SÖDERÅKRA

E-mail: staffan.kromnow@gmail.com

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga för medlemmar under v 10 hos Mona
Magnusson(gruppledare), Samhällsbyggnadsförvaltningen Torsås Kommun


PROGRAM:

15,00 - Bo Frank - Moderat politik och arbete i kommuner

15,45 - Bensträckare/paus

16,00 Årsmötesförhandlingar


Varmt välkomna

torsdag 22 maj 2014

Öppet brev till kommuninvånarna i Torsås Kommun.

Moderaterna i Torsås kommun tar idag ett mycket stort ansvar för politiken i kommunen och vi är redo att ta ännu större ansvar för Torsås kommun.

Vi har konkreta förslag för en bättre kommun. En kommun som klarar av att svara mot framtidens krav på både frihet och välfärd. Det är dags för en ny start för Torsås kommun.

Vi moderater har ett ansvar att se till så att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter som en skola för kunskap, en trygg förskola, en värdig äldreomsorg. För att säkerställa detta krävs det att kommunens organisation moderniseras och effektiviseras. Valfrihet och kvalitet måste vara vägledande, i all verksamhet.

Torsås kommun behöver en politik som främjar tillväxt och som har en förståelse för näringslivets villkor och behov. Om kommunen ska kunna fortsätta att ge en god omsorg och välfärd, särskilt till de med störst behov av hjälp, måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och arbeta för att flera kan försörja sig genom arbete istället för bidrag. För att uppnå detta krävs det ledarskap och en vision om i vilken riktning man vill föra Torsås kommun.

Det är viktigt att lyssna på vad kommuninvånarna vill ha för sina skattepengar och att se till att kommunens organisation är effektiv och att vi har en budget i balans och att de ekonomiska ramarna för nämnderna följs. Inom politiken måste man kunna lyssna på varandra och inte sätta prestige före nyttan,
Det är viktigt att de resurser man har används på ett för kommuninvånarna ansvarsfullt sätt.Staffan Kromnow   Mona Magnusson

tisdag 29 april 2014

Skateboadramper

Motion till kommunfullmäktige


Torsås kommun ska vara en kommun i samhällets framkant och vara attraktivt för alla.

Många av kommunens ungdomar ägnar sin fritid åt skateboard. Dessvärre saknar de en plats att utöva sitt intresse på. Ungdomars önskemål om ytor för detta ändamål skall inte behöva tillgodoses på gatorna där de ofta blir bort hysta och där det ur säkerhetssynpunkt dessutom är mindre bra att hålla till.

 Ishockey utan is, simning utan bassäng och fotboll utan mål är svårt att ägna sig åt. Lika besvärande är det att åka skateboard utan skateboardramper.


Hittills har kommunen investerat för ungdomar som är involverade i organiserade sporter och föreningar, dock har Bildningsnämnden inte tänkt på många av de barn och ungdomar som inte är organiserade i dessa föreningar.

Skateboard har blivit något av en folkrörelse inom detta ålderssegment, vi ser dem åka lite varstans runt om i kommunen men de har inget ställe att utöva sitt intresse.

Bildningsnämnden bör därför få i uppdrag att snarast ta fram och säkra en permanent lösning för den stora gruppen av ungdomar som utövar skateboard.


Med anledning härav yrkar jag

att :   fullmäktige ger Bildningsnämnden i uppdrag att ta fram planer för att uppföra ramper för skateboard på lämpliga platser i kommunen.

Moderaterna 2014-04-29


Staffan Kromnow

tisdag 15 april 2014

Inför 40 km gräns i tätorterna

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE


 Idag är det 50 km på de flesta ställen på kommunens gator i tätorterna, på vissa gator körs det alldeles för fort trots att gupp och hinder satts upp.


Det är viktigt för säkerheten för våra kommuninvånare och särskilt för barnen att det är en lugn och trygg trafik på våra gator.


På många gator finns inte någon trottoarer utan man får gå på vägbanan vilket kan medföra stora risker om trafiken färdas för fort.


Det är också belagt att miljön blir bättre vid lägre farter.


Genom lugnare och säkrare trafikmiljö förbättras möjligheten att motivera till ökat cyklande och minskat bilåkande. Syftet med hastighetsöversynen är att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras i centrala delar samt i bostadsområden.


40 km har införts på många ställen, bland annat i hela Malmö stad, med stor framgång för både tryggheten och miljön samt för skadade i trafiken.


Utdrag ur Malmö stads undersökning:

Den främsta anledningen till att hela staden får 40 km/h är ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid jämförelser avseende trafikolyckor i området som fick 40 km/h i februari 2010 konstateras att antalet olyckor har minskat med 18 % sedan införandet. Sänkta hastigheter medför också ett jämnare kör mönster vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid. Bullernivåerna kommer också att påverkas positivt av en sänkt hastighet till 40 km/h från 50 km/h.


Med anledning härav yrkar jag

att:   Fullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram underlag för vilka gator som man kan iföra 40 km på.

 

att:  Verka för att 40 km gräns införs i tätorterna samt utreda lämliga åtgärder för att begränsa hastighetsöverträdelser i de fall det anses föreligga behov.

Torsås 2014-04

Moderaterna

Staffan Kromnow


söndag 13 april 2014

Torsås kommun behöver Moderaterna


Vi moderater har ett ansvar att se till så att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter som en skola för kunskap, en trygg förskola, en värdig äldreomsorg. För att säkerställa detta krävs det att kommunens organisation moderniseras och effektiviseras. Valfrihet och kvalitet måste vara vägledande, i all verksamhet.

Torsås kommun behöver en politik som främjar tillväxt och som har en förståelse för näringslivets villkor och behov. Om kommunen ska kunna fortsätta att ge en god omsorg och välfärd, särskilt till de med störst behov av hjälp, måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och arbeta för att flera kan försörja sig genom arbete istället för bidrag. För att uppnå detta krävs det ledarskap och en vision om i vilken riktning man vill föra Torsås kommun.Vi är redo att ta ansvaret för Torsås kommun. Vi har konkreta förslag för en bättre kommun. En kommun som klarar av att svara mot framtidens krav på både frihet och välfärd. Det är dags för en ny start för Torsås kommun.

måndag 31 mars 2014

Med anledning av den tragiska dödsmisshandeln i Helsingborg.

Trygghet är inte bara fler poliser, utan vi måste reagera 

med kraft mot ökade våldshandlingar. Vi kan inte tillåta 

att sådant här får hända. Man måste kunna gå ut i sin 

stad och känna sig trygg, samt att denna förstörelse av

 allt i dess väg inte kan accepteras. 


Det handlar om en grundsyn som måste läras in i unga år, 

straffen för sådana här brott måste också vara betydligt hårdare.

 Både gamla och unga skall kunna gå på arrangemang i trygghet.

 Låt oss inte tillåta att städer vandaliseras före, efter eller under 

sådana här arrangemang. Både samhälle och klubbar måste ta sitt ansvar.


Staffan Kromnow Torsåsmoderaterna